Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri ile Bu Hizmet Kalemlerinin Taban ve Tavan Ücretlerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Getirdiği Değişiklikler

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Bundan böyle “Bakanlık” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanan Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri İle Bu Hizmet Kalemlerinin Taban Ve Tavan Ücretlerinin BelirlenmesineVeUygulanmasınaİlişkinTebliğ (Bundan böyle “Tebliğ” olarak anılacaktır.) isimli tebliğ 16 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ hükümlerine göre kıyı tesislerinin halihazırda uygulanmakta ve yürürlükte olan mevcut hizmet tarifelerinin 16 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre için geçerli olacağı ve akabinde Tebliğ’de düzenlenen hükümlerin geçerli olacağı düzenlenmiştir. Tebliğ, Bakanlık’tan izin almak suretiyle; ticari yük ve/veya yolcu taşımacılığı, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarımları ve gemi geri dönüşüm faaliyetlerini yapmak üzere işletilen kıyı tesislerinde verilen hizmet kalemleri ile bu hizmet kalemlerinin taban ve tavan ücretlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin hususları düzenlemektedir. Tebliğ aşağıda sayılan hizmetleri kapsam dışında bırakmıştır; (i) Aynı belediye sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapılan kıyı tesislerinde verilen hizmetler, (ii) Gemi geri dönüşüm tesisleri, tersane, tekne imal ve çekek yerlerinin imalata ve geri dönüşüme yönelik faaliyetleri, (iii) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce Türk Boğazlarında verilen hizmetler. Tebliğ, yukarıda sayılan istisnalar haricindeki tüm kıyı tesislerinde hizmet verenler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü (Bundan böyle “İdare” olarak anılacaktır.) tarafından belirlenen demirleme sahalarındaki demirleme işlemlerini ve faaliyetlerini kapsamaktadır. Tebliğe konu hizmet kalemleri; Ambar kapağı açma-kapama hizmeti, Araç ve ekipman kiralama hizmeti, Ardiye hizmeti, Atık alım hizmeti, Barınma hizmeti, Boşaltma hizmeti, Demirleme hizmeti, Diğer hizmetler, Elektrik hizmeti, Gümrük iş ve işlemleri ile ilgili hizmetler, İşgaliye, Kılavuzluk hizmeti, Konteyner iç dolum- boşaltım hizmeti, Liman içi aktarma hizmeti, Limbo hizmeti, Palamar hizmeti, Radyasyon ölçüm hizmeti, Römorkörcülük hizmeti, Tartım hizmeti (DBA), Terminal hizmeti, Yakıt, yağ ve su ikmali hizmeti, Yolcu ve araç giriş çıkış hizmeti, Yük kaydırma (shifting) hizmeti ve Yükleme hizmetidir. Bu hizmetlerin tanımlarına Tebliğ’de yer verilmiştir. İdare, yukarıda sayılan Tebliğ kapsamındaki hizmet kalemlerine dair taban ve tavan ücretlerini ve hizmet tarifelerini düzenler ve mücbir sebep hallerinde tüm hizmet kalemlerinde ve hizmet tarifelerindeki ücretlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Kıyı tesisi ilgilileri, İdare tarafından belirlenen hizmet tarifelerine ve Tebliğ hükümlerine uymakla yükümlüdür. Aksi halde kıyı tesisi ilgililerine her bir aykırılık için 10.000 TL’den 50.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır. Kıyı tesisi ilgilileri, uygulayacakları hizmet tarifelerinde ve yapacakları hizmet tarifeleri değişikliklerinde İdare tarafından belirlenen sınırlara riayet etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ihlali halinde kıyı tesisi ilgilerine, hizmet karşılığı tanzim ettikleri faturanın 10 katı oranında ceza uygulanacaktır. Kıyı tesisi ilgilileri, İdare’nin talebi halinde hizmet tarifelerini 1 hafta içerisinde İdare’ye sunmak zorundadır. Aksi halde kıyı tesisi ilgililerine her bir aykırılık için 5.000 TL’den 20.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır. Tebliğ hükümleri uyarınca kıyı tesisi ilgililerinin 16 Mayıs 2020 tarihinden itibarıyla 3 (üç) ay içerisinde tesislerinde sunulacak hizmet kalemlerini içerir listeyi Tebliğ hükümleri çerçevesinde oluşturarak İdarenin onayına sunması gerekmektedir. İlgili liste İdare tarafından uygun görülmesini takiben onaylanacaktır. Bu onaylama neticesinde hizmet kalemlerinden oluşan hizmet tarifesi kıyı tesisi ilgililerince kıyı tesisi kurumsal internet sitesinde veya mutat platformlarda yayımlanacaktır. Yayımlama yükümlülüğüne aykırılık halinde kıyı tesisi ilgililerine her bir aykırılık için 5.000 TL’den 20.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır. Liste İdarece uygun görülmezse kıyı tesisi ilgililerince üzerinde gerekli güncellemeler yapılarak bir ay içerisinde tekrar İdarenin onayına sunulmak üzere gerekçesiyle birlikte geri gönderilecektir. Kıyı tesisi ilgilileri aksi belirtilmedikçe İdare tarafından onaylanmış hizmet kalemlerinden oluşan hizmet tarifelerindeki ücretlerde değişiklik yapmakta serbesttir. Ücretlerdeki değişiklikler, İdarenin belirlediği taban ve tavan ücretleri dahilinde ise İdarenin onayı olmaksızın yapılabilir. Kıyı tesisi ilgilileri, Tebliğ’de yer almayan hizmeti hizmet kalemleri listesine eklemek, listeden hizmet kalemi çıkarmak, listedeki hizmetlerin tanımlarına dair değişiklik yapmak isterse hazırladığı listeyi İdare’nin onayına sunacaktır. Kıyı tesisi ilgilileri, tesislerde sunulacak tüm hizmet ve alt hizmetleri ve bunların ücretlerini hizmet tarifesinde gösterecektir. Aksi halde kıyı tesisi ilgililerine her bir aykırılık için 10.000 TL’den 30.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır. Kıyı tesisi ilgilileri, İdarece onaylanan hizmet kalemleri listesinde yer almayan bir hizmet için ücret talep edemez. Etmeleri halinde kıyı tesisi ilgililerine her bir aykırılık için 10.000 TL’den 30.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanır. Kıyı tesisi ilgililerinin İdarenin onayladığı hizmet tarifelerine uymaları zorunludur. Bu yükümlülüğün ihlali halinde kıyı tesisi ilgililerine her bir aykırılık için 10.000 TL’den 30.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanır. Tebliğde yer alan aykırılıkların bir takvim yılı içerisinde tekrarlanması halinde kıyı tesisi ilgililerine ilk cezanın iki katı oranında idari para cezası uygulanacaktır. Daha fazla bilgi ve sorularınız için iletişime geçmenizi rica ederiz.