[KVKK] KİŞİSEL VERİ İŞLEYEN VERİ SORUMLULARININ VERBİS’E KAYIT SÜRESİ SONA ERMEK ÜZERE

  • KİŞİSEL VERİ İŞLEYEN VERİ SORUMLULARININ VERBİS’E KAYIT SÜRESİ SONA ERMEK ÜZERE VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) 16. maddesine göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolması gerekmektedir. Bu bağlamda Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) hazırlanmıştır. VERBİS, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapılan bir kayıt sistemidir. Kayıt İçin Son Gün Kanun’un Geçici 1’inci maddesinin 2’inci fıkrasında, Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğüne başlama tarihleri ile ilgili karar alma ve bunu ilan etme görev ve yetkisi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) verilmiştir. Bu bağlamda Kurulca alınan ve 18.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/88 sayılı karara göre, - Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik tüm veri sorumluları 01.10.2018-30.09.2019, - Yıllık çalışan sayısı 50’den az veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları 01.01.2019- 31.03.2020, - Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019-30.06.2020, tarihleri arasında Sicil’e kayıt olmak zorundadır. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüsü salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan/dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği gerekçesiyle Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23.06.2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile; - Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine, - Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık bilançosu 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicil’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine, - Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine, kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Yaptırımı Kanun’un Kabahatler başlıklı 18. maddesine göre, 16. maddede öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, idari para cezası verilir. Dolayısıyla VERBİS kaydı yükümlülüğünü yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 20.000 TL ile 1.000.000 TL arasında para cezasına çarptırılma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Sonuç Yukarıda detaylıca açıklandığı üzere VERBİS’e kaydı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişiler için son günlere riayet edilmediği takdirde Kanun’da son derece yüksek para cezaları öngörülmüştür. Bu bağlamda Kurul tarafından açıklanan son günlere uyulması büyük önem arzetmektedir.