26.10.2020 TARİHLİ 3135 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHEDİLMESİNE İLİŞKİN YASAK İLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ 2 (İKİ) AY DAHA UZATILMIŞTIR.

  • Bilindiği üzere Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik olumsuzluklarla mücadele kapsamında, 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10. madde uyarınca işverenler nezdinde “iş akdi fesih” yasağı getirilmiş ve bu yasak süresince de işçiyi ücretsiz izne çıkarma hakkı tanınmıştır. Durum böyle olmakla son olarak 17.11.2020 tarihine kadar uzatılan bu süre, 27.10.2020 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlanan 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bir kez daha uzatılmış olup, anılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca; • Her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin İş Kanunu 25. maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında, işveren tarafından feshedilemeyeceği, •Yine bu tarihler arasında iş akdini feshedemeyecek işverenin, çalışanlarını tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği, bu durumun işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği, Hükümlerinin 17.11.2020 tarihinden itibaren 2 (iki) ay daha (17.01.2021’e kadar) uzatılmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik olumsuzluklarla mücadele kapsamında ayrıca, 7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 23. madde uyarınca, 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere kısa çalışma uygulaması getirilmiştir. Bu uygulama bugüne kadar aralıklarla birçok kez uzatılmış olmakla, son kez de 31.08.2020 tarihinden başlamak üzere 2 (iki) ay daha uzatılmıştır. Durum böyle olmakla 31.10.2020 tarihine kadar uzatılan bu süre, 27.10.2020 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlanan 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bir kez daha uzatılmış olup, anılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca; • 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, Kanun’un Cumhurbaşkanı’na verdiği 6 aylık uzatma süresi ile sınırlı kalmaksızın, yine 2706 sayılı kararda belirtilen esaslar çerçevesinde, 31.10.2020 tarihinden başlamak üzere 2 (iki) ay daha (31.12.2020’e kadar) uzatılmıştır. Hukuk Bülteni Uzatılan bu süre içerisinde de kısa çalışma uygulamasından yararlanan/yararlanmaya devam eden söz konusu iş yerlerinde, 4857 sayılı Kanun’un 25/1-(II) maddesinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla çalışanların iş veya hizmet akdi fesih edilemeyecektir. Yukarıda yer alan açıklamalarımız ışığında bir sorunuz, talebiniz veya daha fazla bilgi alma ihtiyacınız olması halinde “Esenyel & Partners” ekibi olarak sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.