PANDEMİ KISITLAMALARI SÜRECİNDE GEMİADAMLARI DEĞİŞİMİ

  • Bilindiği üzere dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs ile mücadele kapsamında lojistik sektörünün denizcilik kolunda faaliyet gösteren gemi adamları, kılavuz kaptanlar, balıkçı gemisi personeli, sondaj gemileri personeli, gemi acenteleri, kıyı tesisi ve açık deniz tesisi çalışanları ile gemi ve tesislere hizmet sağlayıcıların, görev yaptıkları süre içerisinde yurda giriş ve çıkış yasakları ile sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemlerde gemilerin olağan personel değişim hareketlerinde kısıtlama olması durumunda, ülkemiz limanlarında taşımacılığın aksamadan devam edebilmesi için gemiadamı değişimlerinin Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün 4204/Add.14 sayılı sirküler mektubuna uygun olarak Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından uygulanacak prosedür aşağıda belirtilmiştir. A - Genel Hükümler 1) Gemi adamları "deniz lojistiği ve tedarik zincirinde kilit çalışan" olarak kabul edilir. 2) Ülkemizde gemiye katılacak veya gemiden ayrılacak gemi adamlarının tüm seyahat planları, biletleri, gerekli ise otel rezervasyonları, belge ve dokümanları gemi acentesi tarafından en az 48 saat öncesinden değişimin yapılacağı Liman Başkanlığına iletilir. Transfer öncesinde Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü yetkili personeli tarafından ilgili mevzuata göre yapılacak işlemler ve sunulacak görüş doğrultusunda sınır kapısı mülki idare amiri ya da amirleri tarafından transfere onay verilecek ve işlemler kendilerinin gözetim ve direktifleri doğrultusunda uygulanır. Kabotaj sefer bölgesi ile iç sularda çalışan gemilerden bu bildirim gerekliliği aranmaz ve bu gemilerde çalışan gemi adamları tüm seyahat kısıtlamalarından muaf tutulur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) limanları ile ülkemiz arasında düzenli sefer yapan gemilerde görev yapan gemi adamları yurt içi lojistik çalışan olarak değerlendirilir ve karantina kısıtlamalarına tabi olmaz. 3) Pandemi sürecinde olabilecek seyahat kısıtlamalarında, gemiye katılış ve gemiden ayrılışları kolaylaştırmak üzere gemi adamları ulusal seyahat kısıtlamalarından muaf tutulur. 4) Pandemi kısıtlamaları sürecinde, Türk Boğazlarından geçiş yapan gemiler için personel değişimlerinde de bu Genelge hükümleri geçerli olup değişimler İstanbul ve Çanakkale’de yapılır. 5) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından Serbest Pratika düzenlenmemiş ve personel değişimi izni verilmemiş gemilerin personel değişimine izin verilmez. 6) Gemi acentelerinin başvuru formunda belirttiği durumlara riayet ettiğinin takibi yapılarak iş bu Genelgede belirtilen esaslara uygunluk gösteren gemi adamlarının değişimlerine izin verilir. 7) İl Hıfzısıhha Kurullarında il bazında alınan kararlar iş bu Genelge hükümleri dışında değerlendirilir. 8) COVID-19 sebebiyle seyahat kısıtlaması uygulanan ülke vatandaşı olan gemi adamlarının değişimine ilişkin kararlar, gemi adamının gemiye katılış tarihi ve geminin uğrak limanları dikkate alınmak suretiyle sınır kapısı mülki idare amirince değerlendirilir. Değerlendirme sonucu uygun görülmeyen değişimlere izin verilmez. 9) Ülkemize giriş ve ülkemizden çıkış yasağı olan yabancı uyruklu gemi adamları bu Genelgenin kapsamı dışındadır. 10) Gemi adamı değişimleri için yapılacak tüm masraflar ve giderler gemi donatanı, işleteni veya acentesi tarafından karşılanır. 11) Pandemi sürecinin kısıtlama olmadığı dönemlerinde gemi adamı değişimleri Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan talimatlar ve kararlar kapsamında yapılır. B - Ülkemiz Limanlarında Gemi adamı Değişim Prosedürü: 1) Ülkemizde gemiden ayrılacak veya gemiye katılacak olan yabancı uyruklu gemi adamı değişimleri sadece Antalya, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Yalova, Mersin ve Samsun illerinde yapılır. 2) Gemiden ayrılan personelin ülkesine seyahatinde, ülkesine gideceği havalimanı veya kara/deniz sınır kapısına kadar kimseye temas ettirilmeden intikali gemi acentesi tarafından eşlik edilmek suretiyle sağlanır. Gemiye katılacak personel için de, yurtdışı giriş kapısından veya gemiye katılmak için beklediği mahalden geminin bulunduğu deniz limanına kadar kimseye temas ettirilmeden intikali gemi acentesi tarafından eşlik edilmek suretiyle sağlanır. 3) Gemi adamının ülkemizde ikamet etmesi durumunda, gemi adamlarının gemiye katılış veya gemiden ayrılışları kimseyle temas ettirilmeden ikametine veya gemiye ulaştırılması suretiyle gemi acentesi tarafından sağlanır. Evde karantina uygulamaları ise Sağlık Bakanlığı talimatlarına göre kontrol edilir ve yürütülür. 4) Gemi adamının herhangi bir nedenden dolayı ülkemizde konaklamasının zaruri olduğu durumda, ayrılacak olan gemi adamının kimse ile temas ettirilmeden konaklayacağı yere ve sonrasında havalimanına veya sınır çıkış kapısına ulaştırılması, katılacak personelin ise konaklayacağı yere ve sonrasında gemiye ulaştırılması gemi acentesinin sorumluluğundadır. Gemi adamının konakladığı süre içerisinde karantina önlemlerine riayet ettiğinin kontrolü özel güvenlik hizmeti alınması da dahil olmak üzere İçişleri Bakanlığınca uygun görülen tedbirler kapsamında yapılır. 5) Karantinanın ihlal edilmesi ile ilgili durumlar gemi acentesi tarafından anında ilgili Mülki İdare Amirliği ile Valilik/Kaymakamlık bünyesinde yer alan İl/İlçe Salgın Denetim Merkezlerine, Sağlık Bakanlığı “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulaması üzerinden ya da 112, 155, 156 çağrı numaraları üzerinden ihbar ve şikayette bulunulur. Bu hususta Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilir. 6) Değişimi yapılacak personel için katılma ve ayrılmasına göre aşağıdaki adımlar izlenir. a) Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ilgili birimleri tarafından geminin limana varışına müteakip yayımlanan talimatlar kapsamında yapılacak sağlık kontrolünde, ayrılacak olan personelin COVID-19 belirtisi gösterip göstermediği tespit edilir. Herhangi bir belirti varsa personelin karantina, tedavi ve seyahatine ilişkin hususlar yetkili makamların uygulamalarına tabidir. b) Gemiye katılacak olan personelden, gemiye katılış tarihinden önceki 48 saat içerisinde yapılan ve negatif sonuç gösteren PCR tipi COVID-19 testi aranır. Testlerin kontrolü Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü birimlerince yapılır. c) Gemiye katılacak personelin, asgari gemiye katılacağı süreyi kapsayan ve COVID- 19’u içeren sağlık sigortası olması zorunludur. Poliçe aslının ibraz edilemediği durumlarda, elektronik ortamda sunulan poliçeler ile poliçe örnekleri de kabul edilir. ç) Değişim yapılacak geminin en son uğrak yaptığı limandan sonra karantina süresinin gerekliliğine ilişkin değerlendirmeler önceki limanlardaki temas durumları dikkate alınarak Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü birimlerince yapılır. Bu değerlendirme sonucu karantina süresi ve karantina süresinin tamamlanmamış olduğu durumlar için gemide mi yoksa karada mı geçirileceğine dair karar aynı birimler tarafınca verilir. d) Gemiden ayrılacak veya gemiye katılacak olan personelin gerekli seyahat dokümanına sahip olduğunun kontrolü yapılır. C - Donatan/İşletici Firma ve Gemi Acentesi Sorumlulukları: Gemi donatanı/işletici firma veya gemi acentelerinin sorumlulukları sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki gibidir: 1) Personel değişiminden 48 saat önce değişecek personel bilgilerinin ekte yer alan forma işlenerek Liman Başkanlığı’na bildirilmesi, 2) Değişim yapılacak personelin Covid-19 virüsü taşıdığının tespiti halinde Sağlık Bakanlığı talimatları kapsamında gemi adamlarının (belirlenen otel, hastane veya ülkemizde ikamet ediyorsa ikametgâhında) karantina ve gerekiyorsa tedavi sürecinin başlatılması ve takibi, 3) Gemi adamlarının başka kişiler ile temasına mahal vermeden direkt olarak ulaşımının sağlanması, 4) Transferin ilk ve son noktası arasında gerekli tüm hijyen ekipmanları (dezenfektan madde, maske, siperlik vb.) ve sosyal mesafe kuralları kapsamında seyahatin yapılmasının sağlanması. Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde bizlere ulaşmaktan çekinmeyiniz.