Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen Hizmetlere İlişkin Tebliğ ve Getirdiği Değişiklikler

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Bundan sonra “Bakanlık” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanan Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen Hizmetlere İlişkin Tebliğ, (Bundan sonra “Tebliğ” olarak anılacaktır.) 11 Aralık 2020 tarihli ve 31331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ yayımlandığı tarih olan 11 Aralık 2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla, bahse konu Tebliğ ile 16 Mayıs 2020 tarihli ve 31129 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri ile Bu Hizmet Kalemlerinin Taban ve Tavan Ücretlerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğ, kıyı tesislerinde gemilere verilen hizmet kalemlerinin taban veya tavan ücretlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Bu doğrultuda Tebliğ, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Kod) sertifikasına sahip ticari yük taşımacılığına hizmet veren kıyı tesislerinde, sadece gemilere verilen hizmetleri kapsamakta, aşağıda sayılan hizmetleri ise kapsam dışında bırakmaktadır; • Kıyı tesislerinde Bakanlık birimleri ve diğer kamu kurumlarının görev alanları çerçevesinde ücretini belirledikleri hizmet kalemleri, • Sadece kabotaj kapsamında yolcu ve yük taşımacılığı yapan gemilere hizmet veren kıyı tesislerinin hizmet kalemleri, • Kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından gemilere verilen hizmet kalemleri. Tebliğ doğrultusunda, gemilere verilen hizmet kalemleri kıyı tesisleri tarafından belirlenecektir. Kıyı tesislerinde uygulanan tarifelerde rekabeti engelleyici hususlar tespit edilmesi halinde -adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamakla sınırlı olmak üzere- gemilere verilen hizmet kalemleri ve hizmet tarifeleriyle ilgili, Denizcilik Genel Müdürlüğü (Bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır.) tarafından düzenleyici ve denetleyici gerekli tedbirler alınacaktır. Deniz Hukuku Bülteni Tavan ve taban fiyat Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın onayıyla belirlenecektir. İdarenin, ülkede yaşanacak ulusal güvenliği tehdit eden olaylar, doğal afetler, bölgesel veya küresel salgın gibi mücbir sebepler halinde kıyı tesislerinde uygulanan tüm hizmet kalemlerinde ve hizmet tarifelerindeki ücretlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Tebliğ uyarınca kıyı tesisine bazı sorumluluklar yüklenmiştir. Buna göre kıyı tesisleri; • Gemilere verilen hizmet kalemlerinin yer aldığı tarife listesini ve hizmetlerin kapsamını kurumsal internet sitesinde yayımlamak, • Uygulayacakları hizmet tarifelerinde İdare tarafından hâlihazırda belirlenen veya belirlenecek olan sınırlara riayet etmek, • Uyguladıkları hizmet tarifelerini, kendilerinden talep edilmesi halinde 15 gün içerisinde İdareye sunmak, • Verdikleri hizmetlere karşılık düzenledikleri faturaları, doğrudan geminin ilgililerine kesmek ile yükümlüdürler. Kıyı tesisleri, kurumsal internet sitelerinde hizmet tarife listesi ve hizmet kapsamı yayımlamakla ilgililerini bilgilendirmiş kabul edilirler ve belirledikleri hizmet tarifelerindeki ücretler tavan ücret olarak kabul edilir, dolayısıyla tavan fiyat üzerinde bir fiyatlandırma yapamazlar. Kıyı tesislerinin hizmet tarifeleri, hizmetleri hakkındaki şikâyetler İdare tarafından denetlenmektedir. Tebliğ hükümleri uyarınca İdarece gerçekleştirilecek denetimler sonucunda; gemilere verilen hizmet kalemlerinin yer aldığı tarife listesini ve hizmetlerin kapsamını kurumsal internet sitesinde yayımlamayan kıyı tesislerine 20.000,00-TL tutarında, uygulayacakları hizmet tarifeleri bakımından İdare tarafından hâlihazırda belirlenen veya belirlenecek olan sınırlara riayet etmeyen ve kurumsal internet sitelerinde yayımladıkları tavan fiyatın üzerinde fiyat ile hizmet veren kıyı tesislerine hizmet karşılığı kesmiş oldukları faturanın on katı oranında; uyguladıkları hizmet tarifelerini talep edilmesine rağmen 15 gün içerisinde İdareye sunmayan kıyı tesislerine 20.000,00-TL tutarında, verdikleri hizmetlere karşılık düzenlendikleri faturaları doğrudan gemi ilgililerine kesmeyen kıyı tesislerine ise 20.000,00-TL tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Deniz Hukuku Bülteni Bu idari yaptırımların kıyı tesisi hakkında bir yıl içerisinde ikinci kez tekrarlanması halinde ise ilk uygulanan cezanın iki katı oranında idari para cezası uygulanacaktır. İlgili idari para cezaları ilgilisine tebliğden itibaren bir ay içerisinde ödenir ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Yukarıda yer alan açıklamalarımız ışığında “Esenyel & Partners” ekibi olarak, bilgi talebiniz veya sorunuz olması halinde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.