7262 SAYILI KANUN ILETÜRK TICARETI KANUNU’NDA YAPILAN DEĞIŞIKLIKLER

  • 31.12.2020 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır; 1. Hamiline yazılı pay senetleri sahiplerinin, pay senetleri ile pay sahibi oldukları anonim şirkete 31.12.2021 tarihine kadar başvurmaları ve ilgili şirketin yönetim kurulu tarafından başvurudan beş iş günü içerisinde hamiline yazılı pay sahipleri ve sahip oldukları paylara ilişkin bilgileri 2001 yılında kurulmuş olan Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (Bundan sonra “MKK” olarak anılacaktır.) bildirimde bulunulması gerekmektedir. • Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, belirtilen sürede pay sahibi oldukları anonim şirkete başvuruda bulunmadıkları takdirde pay sahipliğinden doğan kâr payı alma, genel kurula katılma gibi haklarını başvuruda bulununcaya kadar kullanamayacaklardır. • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 486. Maddesine ek olarak getirilen hamiline yazılı pay senedi bastıracak şirketlerin bunu MKK’ya bildirme yükümlülüğü 01.04.2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Başvuru ve bildirim yükümlülüğüne uymayan hamiline yazılı pay senedi sahipleri veya anonim şirketler 20.000-TL idari para cezasına çarptırılacaktır. 2. 01.04.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak MKK’nın kayıt sistemi uyarınca, hamiline yazılı pay senetlerinin devir işlemlerinin tamamlanması ve devralanın paydan doğan haklarından yararlanabilmesi için devralanın MKK’ya bildirim yapması koşulu getirilmiştir. • Bildirim tarihi, devralanın, üçüncü kişilere ve şirkete karşı pay senedinden doğan haklarını ileri sürebilmesine esas alınacaktır. Hamiline yazılı pay senetlerini devralanlar bildirim yükümlülüğüne uymayadıkları takdirde 5.000-TL idari para cezasına çarptırılacaktır. 3. Hamile yazılı pay sahiplerinin şirket genel kurullarına katılabilmek için giriş kartı alma zorunluluğu 01.04.2021 tarihinden itibaren kaldırılmış; hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin genel kurul toplantısına katılmaları MKK tarafından tutulan kayıtlara bağlanmıştır. 4. Henüz böyle bir zorunluluk bulunmamakla beraber Ticaret Bakanlığı şirketlerin pay defterleri, yönetim kurulu defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defterini elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilecektir. Bu bilgilerin ışığında şirketlerimizin daha fazla bilgiye ihtiyaç duyması halinde, aşağıda belirtilen telefon numaralarından ve elektronik posta adreslerinden ilgili kişilere 7/24 iletişim kurabileceğini önemle hatırlatmak isteriz.