KAMU İHALELERİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

  • 1. 01.02.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmak üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2020 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%25,15) arttırılarak güncellenmiştir. 2. 26.01.2021 tarihinde Resmi Gazete’de, yayım tarihi ile birlikte yürürlüğe girmek üzere “KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ” yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler hakkında işbu tebliğ uygulanmayacaktır. Bahse konu tebliğ ile yapılan değişiklikler şunlardır; a. Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinde toplam puanı en yüksek isteklinin mali teklifinin, yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde, ihale, toplam puanı en yüksek olan bu istekli üzerine bırakılacak ya da iptal edilecektir. (Bu husus derhal uygulanmaya başlanacaktır.) b. İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından yayımlanan, İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatların % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir. c. İhale tarihi ile işin başlangıç tarihinin farklı yıllara ait olduğu işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin diğer yıllar için kullanılması, ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı” tablosundaki oran esas alınmak suretiyle güncellenmesi ile mümkündür. d. İhale dokümanında fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme bulunmayan ve ihale tarihi ile işin başlangıç tarihinin farklı yıllara ait olduğu işlere ilişkin aşırı düşük teklif sorgulaması yazısında idarece önemli bir bileşen olarak belirtilen ve istekliler tarafından ihale tarihi itibarıyla artış oranı ve/veya tutarı tespit edilemeyen motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene işlemleri gibi giderler ile mali yükümlülükler ve/veya tarife bedellerinin, sonraki yıllara ilişkin bedelleri, ilk yıl için öngörülen bedelin, ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran üzerinden güncellenerek hesaplanacaktır. PROJELER BÜLTENİ MAL ALIMI İHALELERİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 26.01.2021 tarihinde Resmî Gazete’de “MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler bu değişikliklere tabi değildir. Bahse konu Yönetmelik ile yapılan değişiklikler şunlardır; 1. Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, ihale dökümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları için makul bir süre verilecektir. 2. Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihaleler açısından bazı eklemeler yapılmıştır. Şöyle ki, bu tür ihalelerde teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini sunmaları, ayrıca, ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları istenecektir. İhalede; aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan veya açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilecektir.